Juridische dienstverlening

Algemene voorwaarden

Schatteman Advocatenkantoor hanteert volgende algemene voorwaarden:

“De staten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar.

Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 50,00.

Eventuele gerechtskosten welke moeten gemaakt worden voor de invordering van openstaande staten zijn altijd ten laste van de cliënt.

Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.”

Beroepsaansprakelijkheid – beperking van de aansprakelijkheid – verzekering

Advocaat Sarah Schatteman is voor haar beroepsaansprakelijkheid individueel verzekerd in eerste rang via een collectieve polis afgesloten door de balie bij Amlin Europe NV - Zurich Insurance plc, Belgium Branch - KBC Verzekeringen NV , waarvoor als makelaar optreedt : Vanbreda Risk & Benefits met adres Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De polis verleent dekking in de hele wereld ( met uitzondering van USA en Canada ), onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten, tot beloop van de basisdekking van € 1.250.000,00.

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de aansprakelijkheid van de advocaat wegens beroepsfouten conventioneel beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd (te verminderen met de vrijstelling). Deze beperking geldt niet in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de op dat ogenblik reeds aangerekende erelonen.

Beroepsregels en gedragscodes

Advocaat Sarah Schatteman is ingeschreven aan de balie van Dendermonde en Gent, en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde. Deze reglementen kunnen geraadpleegd worden in het Nederlands, het Frans en het Engels op de websites van de onderscheiden Orden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Advocaat Sarah Schatteman verleent haar diensten onder toepassing van het Belgische recht. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is, met name de rechtbanken van GENT (België) volgens bijkantoor.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Advocaat Sarah Schatteman is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de Arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de balie te Gent van 17 februari 2009 en de Codex van de balie te Gent van 1 februari 2009, alsook van de Codex van de balie te Dendermonde van 1 juli 2013. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Gent. (www.advocaat.be) Mr. Schatteman is niet onderworpen aan andere gedragscodes.

Informatieaanvragen en klachtenbehandeling

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u advocaat Sarah Schatteman bereiken op het kantooradres, hetzij telefonisch, per post of e-mail.

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Advocaat Sarah Schatteman werkt onafhankelijk en maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en /of multidisciplinaire partnerschappen.